Friday, July 24, 2015

मिस्किलार (मिश्किल आणि मिस्लेनियस)मूळ उपदेश काय असतो आणि आपण प्रत्यक्षात कसे वागतो?

भले तरी देऊ| कासेची लंगोटी| नाठाळाच्या काठी| घालू माथा (तुकोबा)

आणि आपण?
जमे तेव्हा खेचू| चोराची लंगोटी| नाठाळाचा पाठी|वाहू भार
-------------------------------------------------------------------------------------

पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा (म्हण)
पुढच्यास पेच मागचा पसार
-------------------------------------------------------------------------------------

विडंबने/भाषांतरे (मूळ पद्य ओळखा किंवा नाही ओळखलेत तरी चालेल)

१)    असेल का हा तुला गंडवत

२)    वेगवेगळी फळे कुजवली| भरुनी त्यांचे पेले
एकमेकां घरी रिचवले| गेले ते दिन गेले

३)    अजून त्या झुरळांच्या मागे केरसुणी घेऊन मी फिरतो

४) परीक्षकवरा प्रदानककरा सदा वापरा
      परार्थरत मानसा करुनि या बघा पेपरा
      प्रसन्नमुख मद्गुरो पसतिसावरी सावरा
      प्रलालजलअंतरा करिधरा नमस्ते सरा

५) शीर अर्पाया हृदय आतूर झाले एवढे|
पाहु दे मारेकऱ्याचे बाहुबल ते केवढे|


६) चमचमे सान चांदणी| कळेना मनी| जडविली कुणि ग|
या दुनियेवरच्या| नभकोंदणी| हिरकणी ग

७) जय आणि जुईला डोंगराची आवड|
     गेले होते आणायाला पाण्याची कावड|
     जय धडपडे आणि टोप त्याचा मोडे|
    जुई बघा मागाहुन कशी गडगडे|   फुगडी फू

८)    चाळा सुचे कुणाला| कंटाळतात कोणी|
   मज ध्यासही न भावे| हा दैवयोग आहे|

९)    वार्डामाजी वार्ड अवघड| नसती भानगड|
   महत्त्व त्याचे फार| जाणिले श्रेष्ठींनी ते खास|
      तिकिट दिले बड्या मालदाराऽस| जीऽ जीजीजी

-------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment